Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Dnia 18 maja 2012r. w Hotelu Wojciech w Augustowie odbyła się konferencja pt.: Kształtowanie przestrzeni turystycznej transgranicznego produktu turystycznego „Kanał Augustowski – wodny cud natury”. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Jarosław Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego.

Konferencja była kontynuacją działań zmierzających do stworzenia silnej marki – Kanał Augustowski, adresowaną do wszystkich przedstawicieli kluczowych instytucji i środowisk mających wpływ na kształtowanie śródlądowych dróg wodnych, przedstawicieli resortów infrastruktury, środowiska i rozwoju regionalnego, administracji samorządowej oraz branży turystycznej i organizacji pozarządowych. W konferencji wzięli udział uczestnicy z całej Polski m.in. z województwa podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, warmińsko – mazurskiego.

Z uwagi na transgraniczny charakter konferencji swoją obecnością zaszczycili goście z Białorusi m.in. z Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Administracji SEZ „Grodnoinwest” w Grodnie, Grodzieńskiego Oddziału Obwodowego Organizacji Społecznej „Państwowego Związku Turystyczno – Sportowego”, Aparatu Rady Ministrów Republiki Białoruś, Departamentu Sportu i Turystyki Obwodu Grodzieńskiego.

Na konferencji zostały zaprezentowane następujące tematy:
- Założenia Zintegrowanego Programu Rozwoju Turystyki Obszaru Kanału Augustowskiego i dorzecza Niemna, Czarnej Hańczy i Rospudy przez Pana Cezarego Cieślukowskiego Członka Zarządu Województwa Podlaskiego,
- Rola PTTK w budowaniu sieciowego produktu na szlaku Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego przez Pana Krzysztofa Przekopa, Prezesa oddziału PTTK w Augustowie,
- Zaawansowanie prac inwestycyjnych w infrastrukturę wodną przez zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Projekt Geoparku „Kanał Augustowski – Augustowskie Sandry przez Pana Tomasza Krzywickiego z Państwowego Instytutu Geologicznego,
- Ochrona i zarządzanie Kanałem Augustowskim przez Pana Macieja Ambrosiewicza, Kierownika Muzeum Wigier,
- „Bug rajem dla turysty” – jak zrealizować kompleksowy projekt na poziomie ponadlokalnym zaprezentowane przez Pana Wojciecha Borzyma – Burmistrza Gminy Drohiczyn,
- „Tworzenie oferty turystyki wodnej” przez Katarzynę Sadowską z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- Prezentacja turystycznych możliwości Obwodu Grodzieńskiego przez Pana Michaiła Każuro – Zastępcę Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Obwodu Grodzieńskiego,
- Produkt turystyczno – rekreacyjny Kanał Augustowski – nowe możliwości dla Polskiego biznesu przedstawił Pan Siergiej Walentynowicz Tkaczenko – Głowa Administracji oddziału turystyki SEZ Grodnoinwest w Grodnie,
- Rozwój oferty turystycznej i promocja obszaru na przykładzie realizowanych projektów – temat zaprezentowany przez Panią Renatę Zakrzewską z Suwalskiej Izby Rolniczo– Turystycznej.

Konferencja miała bardzo duże znaczenie dla poprawy współpracy polsko – białoruskiej w zakresie rozwoju oferty turystycznej po obu stronach granicy Kanału Augustowskiego. Kanał Augustowski to unikatowy w skali światowej transgraniczny obiekt wodny nie tylko z powodu wartości zabytkowych, ale również z uwagi na zróżnicowane i cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe zarówno po stronie polskiej jak i białoruskiej.

Konferencja jak również planowane działania wpisują się obecnie w realizację „Strategii zintegrowanego markowego produktu KANAŁ AUGUSTOWSKI jako elementu produktu międzynarodowego” wydanej w 2005 roku przez PART S.A. na zlecenie Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Obecnie poprzez cykliczność imprezy planuje się w dużej mierze wykorzystać opracowaną strategię modyfikując i dostosowując ją do obecnych realiów.

Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w niniejszej Konferencji poprzez uczestnictwo Pani Prezes Elżbiety Pszczoła

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"