Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Uchwała Nr 12/09

z dnia 29 października 2009 r.

Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  w kategorii odnowa i rozwój wsi, małe projekty

 

Na podstawie § 18 ust. 3 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” uchwala się co następuje:

§ 1

1. Ustala się uruchomienie procesu naboru wniosków z zakresu odnowa i rozwój wsi oraz małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

2. Nabór wniosków rozpocznie się w grudniu 2009 roku i będzie trwał 30 dni.

3. Dokładny termin składania wniosków zostanie ustalony przez Kierownika Biura w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Woj. Podlaskiego w Białymstoku i ogłoszony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Miejscem składania wniosków będzie biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda” ul. Wojska Polskiego 51 w Augustowie.

5. Zobowiązuje się Kierownika Biura do niezwłocznego podjęcia działań związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu naboru wniosków w terminie określonym w ust.2, zgodnie z zasadami Programu oraz wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawartymi w „Zasadach wymiany informacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania (LGD), Samorządem Województwa (SW) i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w związku z realizacją naborów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z dn. 27 sierpnia 2009 r., w tym do:

a) uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Woj. Podlaskiego w Białymstoku zakresu informacji umieszczonych w ogłoszeniu o naborze wniosków,

b) wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego w Białymstoku z pismem o ogłoszenie naboru wniosków oraz przekazania niezbędnych informacji o warunkach naboru wynikających z niniejszej uchwały oraz przyjętych przez LGD procedur wyboru operacji.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Biura.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Elżbieta Pszczoła

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"