Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Zapytanie ofertowe z dnia 17 marca 2016

17-03-2016

ZAPYTANIE O CENĘ

Niniejszym, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów pyta o cenę netto i brutto

wykonania zadania dotyczącego projektu pn.:” Kształtowanie postaw ekologicznych wśród społeczeństwa poprzez utworzenie nasadzeń śródpolnych” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

1.Zamawiający: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski”

Ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, NIP 846-163-17-25, Tel. 87 643 3056,

e-mail:lgd@lgd-rospuda.pl

 

2.Przedmiot zamówienia: Usługa zaprojektowania, wykonania kosztorysu dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz wykonania wg tego projektu nasadzeń śródpolnych zlokalizowanych w czterech różnych punktach. Wykaz punktów  nasadzeń dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia wykonania zamówienia.

3.Termin realizacji zamówienia: do 10 lipca 2016r.

4. Kryteria oceny ofert: cena-50%, koncepcja wykonania nasadzeń -50%

5. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu:

a) wypełniony formularz oferty,

b) koncepcję wykonania przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej z czterech lokalizacji,

c) uproszczony kosztorys wykonania przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej z czterech lokalizacji,

d) oświadczenie o prawidłowości wykonania prac zgodnie ze sztuką oraz zapewnienie uzupełnienia ubytków w nasadzeniach w przypadku ich zamarcia oraz udzielenie gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 3 lat.

Złożenie oferty w terminie do 23 marca 2015 roku do godz. 10.00 osobiście, listem, e-mailem lub faksem na adres Zamawiającego. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie, o którym mowa powyżej nie będą rozpatrywane. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), datą sporządzenia i być podpisana przez Oferenta. Ofertę należy wypełnić czytelnie (np. komputerowo lub WIELKIMI literami). Wymagane załączniki: Oferta musi zawierać dodatkowo CV osoby (lub osób), która będzie wykonywała przedmiot zamówienia. 5. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty. Do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu zasobami osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Prawa zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski

Ul. Wojska Polskiego 51

16-300 Augustów

17.03.2016r.

 

Formularz ofertowy w formatach docx, doc i pdf.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"