Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"
 
 


Archiwum

 
 
 

Nabór wniosków "Małe Projekty"

10-06-2011
Informujemy, iż od 24 czerwca 2011 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 „Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Nabór wniosków trwać będzie w okresie od 24.06.2011 r. do 22.07.2011 r.

Limit dostępnych środków – 204 444,64 zł

Osoby uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie:

1) Osoby fizyczne które są:

a)obywatelami państwa członkowskiego UE

b)pełnoletnie

c)zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze;

2) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Pełna informacja o naborze oraz niezbędne załaczniki dostępne są tutaj.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KANAŁ AUGUSTOWSKI I ROSPUDA"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Copyright (c)2009 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski i Rospuda"